Wedstrijdreglement 2020

WEDSTRIJDREGLEMENT WINFERA - WIN EEN NIEUWE VOORDEUR

Organisatie

De wedstrijd ‘Win een nieuwe voordeur’ wordt georganiseerd door Winfera bvba (verder Winfera), Sint-Truidersteenweg 201, 3700 Tongeren, en loopt van 13/01/2020 tot en met 15/02/2020 middernacht. Deelnemen is gratis en houdt in dat men onderhavig wedstrijdreglement aanvaardt.

Prijzen

Dit zijn de te winnen prijzen:
Een nieuwe voordeur (t.w.v. €2020 ex BTW, enkel bij Winfera te verkrijgen)
4 x een set vliegenramen (t.w.v. €500/set ex BTW, enkel bij Winfera te verkrijgen)

Deelname aan en verloop van de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die ouder zijn dan achttien jaar en woonachtig zijn in België. Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk via het formulier dat online beschikbaar is op het webadres http://www.winfera.be/nl/wedstrijd of het manueel document beschikbaar in de showrooms. Werknemers en hun familieleden (tot en met de derde graad) van de wedstrijdorganisatoren mogen niet deelnemen. Identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de gegevens die hij opgeeft bij zijn deelname aan de wedstrijd. Elk fout of onvolledig e-mailadres en/of postadres zal als ongeldig worden beschouwd. Ieder individu kan slecht 1 keer deelnemen aan deze wedstrijd.

Winnaar

Naar aanleiding van deze wedstrijd zullen op 27/02/2020 de winnaars worden aangeduid. Dit gebeurt in ons showroom in Kortrijk. De trekking is publiek toegankelijk. De beslissing van de organisator met betrekking tot het bepalen van de winnaar is onherroepelijk en definitief. De prijzen kunnen niet in speciën opgenomen worden.De toegekende prijzen worden geplaatst op het domicilieadres van de winnaar of diens eigen werfadres van zijn nieuwbouw- of renovatiewoning. De prijzen zijn in geen enkel geval overdraagbaar aan derden.

Privacy

Alle door de deelnemers meegedeelde gegevens worden opgeslagen in het bestand van Winfera. Winfera verbindt zich ertoe deze gegevens niet door te verkopen aan derde partijen en de Belgische wetgeving inzake privacy ten alle tijden te respecteren.

Aansprakelijkheid

Winfera noch zijn onderaannemers die belast zijn met de organisatie van deze wedstrijd, kunnen aansprakelijk worden gehouden voor om het even welk technisch probleem bij de deelnemer of de provider dat zou leiden tot een te late deelname of verlies van de gegevens van de deelnemer. Winfera noch zijn onderaannemers die belast zijn met de organisatie van deze wedstrijd, kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de prijzen. Meer in het algemeen kunnen Winfera noch zijn onderaannemers die belast zijn met de organisatie van deze wedstrijd, aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of van de bekendmaking van de prijzen.

Geschillen

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met alle punten van onderhavig wedstrijdreglement en met elke beslissing die wordt genomen door de organisatoren. Klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen per aangetekende brief te worden verstuurd binnen tien werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd naar het volgende adres: Winfera bvba, Sint-Truidersteenweg 201, 3700 Tongeren. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch afgehandeld. Klachten die op een andere manier dan schriftelijk worden geformuleerd of pas na de hiervoor vermelde deadline, zullen niet worden behandeld. Over deze wedstrijd zal geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie plaatsvinden buiten de bekendmaking aan de winnaars. De organisatoren behouden zich het recht voor om een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten in het geval van vals spel. Tikfouten, drukfouten, opmaakfouten of gelijkaardige fouten kunnen in geen geval aan de basis liggen voor het eisen van een schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de organisatoren. Alle niet-voorziene gevallen zullen door de organisatoren worden behandeld. Elke beslissing is bindend.

Varia

De organisatoren behouden zich het recht voor om onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in het geval van overmacht of elke andere gebeurtenis buiten hun wil om.